رساله معماری نهایی پروژه 09357713300
رساله معماری نهایی پروژه پایان نامه مطالعات

فهرست مطالب

عنوان

                                                                                             صفحه

چکیده ............................................................................................................  1

مقدمه .............................................................................................................  3 

 

فصل اول

بخش اول ( شناخت و معرفی استان کرمانشاه )

مقدمه ای بر شناخت استان کرمانشاه :

1-1-1) تقسیمات اقلیمی در ایران ..........................................................................  4

1-1-2) طبقه بندی اقلیمی آب و هوای استان کرمانشاه ................................................  4

1-1-3) موقعیت جغرافیایی و خصوصیات اقلیمی .....................................................   5

1-1-4) ویژگی های جغرافیایی استان کرمانشاه ........................................................   5

1-1-5) جغرافیای استان کرمانشاه .........................................................................   5

1-1-5-1) نژاد .................................................................................................  6

1-1-5-2) زبان ................................................................................................  6

1-1-5-3) دین ..................................................................................................  6

1-1-6) سابقه تمدن در کرمانشاه ............................................................................  6

1-1-7) وجه تسمیه کرمانشاه ................................................................................  7

1-1-8) آثار باستانی، بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری .......................................  7

1-1-9) جغرافیای طبیعی استان ( آب و هوا )  ..........................................................  7     

1-1-9-1) ارتفاعات ...........................................................................................  7

1-1-9-2) دما ...................................................................................................  7

1-1-9-3) رژیم فصلی ........................................................................................  7

1-1-9-4) بارش ...............................................................................................  8

1-1-9-5) فشاراتمسفری، وضعیت بادهای محلی وبادهای غربی غالب ............................  8

1-1-9-6) آب ها ...............................................................................................  9

1-1-9-6-1) آبهای روی زمین .............................................................................  9

1-1-9-6-2) آبهای زیرزمین ...............................................................................  9

1-1-10) جمعیت ..............................................................................................  9

1-1-11) وضعیت سواد ......................................................................................  9

1-1-12) ویژگی های معماری بومی کرمانشاه ..........................................................  10

1-1-13) انتخاب جهت مناسب برای ساختمان ...........................................................  10

1-1-14) انتخاب جهت ساختمان باتوجه به وزش باد ...................................................  10

1-1-15) فرم ساختمان متناسب بااقلیم .....................................................................  11

1-1-15-1) فرم خطی ........................................................................................  11

1-1-15-2) فرم مرکزی .....................................................................................  11

1-1-15-3) فرم مجموعه ای ...............................................................................  11

1-1-15-4) فرم خطی مرکزی .............................................................................  12

1-1-16) کنترل تابش آفتاب .................................................................................  12

1-1-17) انتخاب مصالح مناسب بااقلیم کرمانشاه .......................................................  12

1-1-18) محوطه سازی درجهت تامین آسایش لازم درفصول سرد وگرم سال ...................  13     

1-1-18-1) سایه طبیعی .....................................................................................  13

1-1-18-2) سایه مصنوعی .................................................................................  13

 

بخش دوم ( شناخت و تاریخچه موضوع )

ضرورت انتخاب پروژه :

1-2-1) مقدمه ..................................................................................................  14

1-2-2)انتخاب موضوع ......................................................................................  14

1-2-3) اهداف ایجاد موضوع ...............................................................................  14

1-2-4) روش تحقیق ..........................................................................................  15

1-2-5) پیشینه هوانوردی ....................................................................................  15

حمل و نقل هوایی :

1-2-6) مدل های مختلف حمل و نقل ......................................................................  17

1-2-6-1) سرعت .............................................................................................  17

1-2-6-2) مسافرت ممتد .....................................................................................  17

1-2-6-3) دسترسی ...........................................................................................  18

1-2-6-4) ایمنی ...............................................................................................  18

1-2-7) محدودیت های حمل و نقل هوایی ................................................................  18

1-2-7-1) ظرفیت .............................................................................................  18

1-2-7-2) وضعیت جوی ....................................................................................  18

1-2-7-3) محدودیت دسترسی ..............................................................................  18

1-2-8) وظایف سازمان های حمل ونقل هوایی .........................................................  18

1-2-9) سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ...............................................  18

1-2-10) سازمان هوانوردی فدرال (FAA) ............................................................  19

1-2-11) سازمان های منطقه ای ...........................................................................  19

1-2-12) انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی یانا ........................................................  19

1-2-13) کمیته مجامع بین المللی فرودگاه ها .............................................................  20

1-2-14) موسسه ترابری هوایی .............................................................................  20

1-2-15) کمیته مشورتی فرودگاه ها ........................................................................  20

1-2-16) مشخصات حمل و نقل هوایی .....................................................................  20

1-2-16-1) گنجایش هواپیما ..................................................................................  20 

1-2-16-2) سرعت هواپیما ...................................................................................  20

1-2-17) فعالیت های هوایی ..................................................................................  21

1-2-17-1) ترابری هوایی ....................................................................................  21

1-2-17-2) کارهای هوایی ....................................................................................  21

1-2-17-3) هواپیماهای عمومی ..........................................................................  21

1-2-17-4) هواپیماهای دولتی ............................................................................  21

پیشینه هوانوردی در ایران :

1-2-18) تاریخچه پرواز در ایران .......................................................................  21

1-2-19) اساس پی ریزی نیروی هوایی در ایران ..................................................... 21

1-2-20) حمل ونقل هوایی مسافروبار در ایران .......................................................  22

1-2-21) اولین هواپیماکه در ایران ساخته شد ..........................................................  22

1-2-22) توسعه ورشد فرودگاهی در ایران .............................................................  23

1-2-23) موقعیت فرودگاه های ایران ....................................................................  23

1-2-24) چگونگی سرمایه گذاری درصنعت حمل ونقل هوایی درایران .........................   23

1-2-25) تاریخچه احداث فرودگاه .........................................................................  24

1-2-26) تعریف فرودگاه ...................................................................................   24

1-2-27) فلسفه شکل گیری پروازوفرودگاه ازپیش ازجنگ جهانی تابه امروز ...................  24

1-2-28) موارد استفاده از فرودگاه ........................................................................  29

1-2-29) چهار مکتب فرودگاه ..............................................................................  29

1-2-29-1) مکتب اول ........................................................................................ 29 

1-2-29-2) مکتب دوم .......................................................................................  29

1-2-29-3) مکتب سوم ......................................................................................   29

1-2-29-4) مکتب چهارم ...................................................................................   29

 

فصل دوم ( اصول و مبانی نظری پروژه )

سبک های تک :

2-1) تاریخچه ..................................................................................................  30

2-2) بررسی کلی سبک ......................................................................................  30

2-3) جمع بندی های تک .....................................................................................  31

2-4) مفاهیم معماری های تک ..............................................................................   32

2-5) ویژگی ها و خصوصیات معماری های تک .......................................................  34

2-6) اصول فکری وطراحی سبک های تک ............................................................. 34

2-7) تطابق تکنولوژی با اکولوژی .........................................................................  35

2-8) نمونه های معروف سبک های تک ..................................................................  36

2-9) آثاری در زمینه سبک های تک ......................................................................  38

2-9-1) برج   REW .........................................................................................  38

2-9-2) فرودگاه کانسای ......................................................................................  38

2-9-3) گنبد رایشتاک .........................................................................................  39

2-9-4) فرودگاه لیونTGV4 – ایستگاه ..................................................................  39

2-9-5) ساختمان مری اکس .................................................................................  39

2-9-6) استادیوم المپیک مونیخ .............................................................................  39

2-10) معرفی محصولات سبک های تک ................................................................  40

2-10-1) آی مک ..............................................................................................  40

2-10-2) جاروبرقی دایسون ................................................................................. 40

2-10-3) صندلی آیرون ......................................................................................  40

2-10-4) میزپذیرش خمیده ................................................................................... 41

بیوگرافی معماران مشخصه این سبک :

2-11)  ریچارد راجرز .......................................................................................  41

2-12) رنزو پیانو ..............................................................................................  43

معرفی برترین اثرسبک های تک :

2-13) ژرژ پمپیدو .............................................................................................  43

2-14) آشنایی با معماری های تک در ایران .............................................................  48

نمونه های کارشده های تک در ایران :

2-15) ساختمان میلاد .......................................................................................  49

2-16) سفارت ایران در سئول ............................................................................  50

2-17) ساختمان اداری فرشته .............................................................................  50

2-18) سرکنسولگری ایران درهرات ....................................................................  51

 

فصل سوم ( بررسی مصادیق داخلی و خارجی )

بررسی نمونه های داخلی :

3-1) فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه ................................................. 53

3-1-1) موقعیت فرودگاه .....................................................................................  53

3-1-2) تاریخچه فرودگاه ....................................................................................  53

3-1-3) خصوصیات ساختمان ترمینال اصلی فرودگاه .................................................  53

3-1-4) مساحت زیربنای ساختمان های داخل سایت فرودگاه .........................................  53

3-1-5) مساحت ساختمان های فرعی در داخل سایت فرودگاه ........................................  54

3-2) فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) .......................................................  58

3-2-1) تاریخچه طرح ........................................................................................  58

3-2-2) موقعیت قرارگیری فرودگاه ........................................................................  59

3-2-3) بررسی تکنیکهای روزدنیا درفرودگاه امام درمقایسه با فرودگاه مهرآباد .................  60

3-2-4) مشخصات فنی و کلی طرح ........................................................................  60

3-2-5) داستانی جالب از چگونگی شکل گیری فضای سبز فرودگاه .................................  61

3-2-6) پارکینگ فرودگاه .....................................................................................  62                              

3-2-7) مشکلات مدیریتی فرودگاه ..........................................................................  62

3-3) نمونه هایی ازساختمان فرودگاه های ساخته شده داخلی ........................................  63

3-3-1) فرودگاه خلیج فارس .................................................................................  63

3-3-2) فرودگاه تبریز ........................................................................................  64

3-3-3) ترمینال فرودگاه رشت .............................................................................. 64

3-3-4) فرودگاه ارومیه .......................................................................................  65

3-3-5) ترمینال ساری ........................................................................................  65

3-3-6) فرودگاه خلیج فارس و برج تکنیکال بلاک ......................................................  66 

3-3-7) ترمینال فرودگاه همدان ..............................................................................  66

3-3-8) ترمینال بین المللی کرمان ...........................................................................  67

بررسی نمونه های خارجی :

3-4) ترمینال 4- فرودگاه باراهاس مادرید ................................................................  68

3-4-1) تاریخچه طرح .........................................................................................  68

3-4-2) اجزا اصلی طرح ترمینال فرودگاه ................................................................  69

3-4-3) سازه سقف فرودگاه ...................................................................................  72                                                                                                     

3-5) فرودگاه بین المللی پکن ...................................................................... 72                                                                                 

3-5-1) تاریخچه طرح .........................................................................................  72

3-6) فرودگاه بین المللی T.W.A ................................................................  75

3-7) فرودگاه بین المللی دالاس فورت ورث ..............................................................  76

3-7-1) تاریخچه طرح ..........................................................................................  76

3-8) فرودگاه سوند یکا ........................................................................................  77

3-8-1) تاریخچه طرح ..........................................................................................  77

3-9) فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن .....................................................................  79

3-9-1) تاریخچه طرح ..........................................................................................  79

3-9-2) معماری ..................................................................................................  79

3-9-3) خدمات پیشرفته .........................................................................................  80

3-9-4) سازه ...................................................................................................  80

3-10) فرودگاه چک لپ کک ( CHEK LAP KOK ) ...........................................  82

3-10-1) تاریخچه طرح .......................................................................................  82

3-11) فرودگاه بین المللی کوآلالامپور مالزی ............................................................  85  

3-11-1) تاریخچه طرح .......................................................................................  85

3-11-2) طرح های توسعه فرودگاه .........................................................................  86 

3-11-3) طراحی و زیرساخت ها ...........................................................................  86

3-11-4) برج مراقبت پرواز .................................................................................  87

3-11-5) باندها ..................................................................................................  87

3-11-6) طرح فرودگاه ........................................................................................  87

3-12) فرودگاه بین المللی Incheopn (IIAC) سئول، کره جنوبی ..............................  91

3-12-1) تاریخچه طرح .......................................................................................  91

 

فصل چهارم ( استانداردها، ضوابط و برنامه ریزی فیزیکی )

4-1) انواع فرودگاه ها ...........................................................................  93

4-2) تقسیم بندی فرودگاه ها براساس سیستم ایکائو .......................................................   93

4-2-1) ترانسپورت اقیانوس پیما .............................................................................   93

4-2-2) حمل و نقل قاره ای ....................................................................................   93

4-2-3) حمل و نقل بین المللی .................................................................................   93

4-2-4) حمل و نقل داخلی ......................................................................................   93

4-3) ترمینال به مثابه یک نوع ساختمان منحصر به فرد ................................................   94             

4-4) مشخصات تاثیر گذارهواپیما درطراحی فرودگاه ...................................................   94  

4-4-1) نوع بالا بری ...........................................................................................   94

4-4-2) اندازه هواپیما............................................................................................   95

4-4-3) حداقل شعاع گردش ....................................................................................  95  

4-4-4) حداقل شعاع دور زدن در هوا .......................................................................  95

4-4-5) ظرفیت هواپیما .........................................................................................  95

4-4-6) وزن هواپیما ............................................................................................  95

4-4-7) ترشح سوخت ...........................................................................................  95

4-4-8) سر و صدا ..............................................................................................  95

انتخاب مکان فرودگاه 

4-5) عوامل دخیل درانتخاب محل فرودگاه .................................................................  95

4-6) مطالعات زیست محیطی .................................................................................  96

4-7) عناصرمتشکله یک فرودگاه ............................................................................  96

4-8) انواع مطالعات مربوط به برنامه ریزی فرودگاه ...................................................  96

4-8-1) طرح  سیستمی فرودگاهی ...........................................................................  96

4-8-2) طرح جامع فرودگاهی ................................................................................  96

4-8-3) طرح تفضیلی فرودگاهی .............................................................................  96

4-9) مراحل مطالعه توسعه شبکه فرودگاهی ...............................................................  97

4-10) برنامه ریزی پایانه فرودگاه ها .......................................................................  97

4-10-1) برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافری ..........................................................  97

4-10-2) شناسایی حجم و انواع مختلف مسافران ..........................................................  98

4-10-3) اصول جریان حرکت مسافران تا پایانه ..........................................................  98 

4-10-4) محاسبه حجم مسافر در ساعت اوج ...............................................................  99

4-10-5) الگوی پایانه های مسافر ............................................................................  99

4-11) انواع الگوهای پایانه در سطح ........................................................................  99

4-12) عناصر متشکله پایانه ..................................................................................  102

4-13) انواع الگوی پایانه در ارتفاع .........................................................................  105

4-14) عملکرد عناصرمتشکله پایانه .........................................................................  105

فضاهای واقع درمسیرمسافرپروازهای خروجی، ورودی

4-15) فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی ...............................................  106

4-15-1) محوطه مقابل پایانه ..................................................................................  106

4-15-2) محوطه کنترل امنیتی ...............................................................................  106

4-15-3) سالن عمومی خروجی ..............................................................................  106

4-15-4) محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر ...........................................................  106

4-15-5) سالن عمومی پرواز .................................................................................  107

4-15-6) محوطه کنترل امنیتی پرواز .......................................................................  107

4-15-7) دروازه های خروجی ...............................................................................  107

4-16) فضاهای واقع در مسیر پروازهای ورودی ........................................................  107

4-16-1) محوطه توقفگاه هواپیما .............................................................................  107

4-16-2) سالن دریافت بار .....................................................................................  107

4-16-3) سالن عمومی ورودی ...............................................................................  108 

4-16-4) محوطه مقابل ترمینال ...............................................................................  108

اجزای پایانه

4-17) بخش مسافران خروجی ................................................................................  109

4-17-1) جلوخان ................................................................................................  109

4-17-2) محوطه انتظارعمومی ..............................................................................  110

4-17-3) محوطه دریافت بلیط و پذیرش توشه و مسافر .................................................  111

4-17-4) تعداد پیشخوان ها ....................................................................................  111

4-17-5) قسمت توشه داری ...................................................................................  111

4-17-6) کنترل های امنیتی ...................................................................................  111   

4-17-7) سالن ها و راهروهای مسافران خروجی ........................................................  112

4-17-8) تسهیلات و تجهیزات لازم دربخش مسافران خروجی ........................................  112

4-18) بخش مسافران ورودی .................................................................................  113

4-18-1) سالن مسافران ورودی ..............................................................................   113

4-18-2) محوطه باراندازی و مطالبه توشه ................................................................  113

4-18-3) جلوخان پایانه .........................................................................................  114

4-18-4) کنترل دسترسی ......................................................................................  114

4-18-5) امنیت محوطه ........................................................................................  114

4-18-6) کنترل های امنیتی در سالن مسافران ............................................................  114

4-18-7) محوطه های پذیرش .................................................................................  114

4-18-8) محوطه های چشم اندازباز دیدکنندگان ...........................................................  115

4-18-9) تسهیلات بازرسی ....................................................................................  115

4-19) ساختمان های عملیاتی و جنبی .......................................................................  115

4-19-1) برج مراقبت و ساختمان عملیاتی ................................................................  115 

4-19-2) ساختمان میهمانان عالیقدر .........................................................................  117

4-19-3) مرکز فوریت های پزشکی ........................................................................  117

4-19-4) پست و تسهیلات امنیتی پرواز ....................................................................  117

4-19-5) تاسیسات سوخت رسانی ............................................................................  118

4-19-6) تاسیسات هواشنا سی ................................................................................  118

4-20) ریز فضاهای موردنیاز در طراحی فرودگاه .......................................................   119

4-21) بررسی حرکت مسافران ورودی و خروجی به همراه باربه ترمینال ..........................  121

 

[ ۹۲/۰۵/۱۸ ] [ 17 ] [ مطالعات رساله پروژه پایان نامه طرح معمار ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.


پروژه ها و طرح های نهایی و مطالعات و رساله ها فقط جهت کمک
میباشد در تکمیل پروژهای شما.
پروژه پایان نامه معماری عمران و رشته های دیگر
در صورت تمایل با شماره
09357713300
تماس حاصل فرمائید .
لیست پروژه ها در ادامه مطالب
http://09357713300.blogfa.com/مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
6221061035827551
بنام محمدی قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .
09357713300


مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .


> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <
> -------- <مطالعات و رساله و طرح نهایی با تری دی مکس و سایت و شیت بندی کامل
پروژه ایمیل می شود و هزینه کارت به کارت به شماره
0102065316003 شماره واریز از بانک
6037991022911261 شماره کارت به کارت
قيمت ها هم متفاوت ميباشد در صورت تمایل لطفا تماس بگیرید .

09357713300
ARCHITECTURAL